Usaid Logo

Aktiviteti i USAID-it për Bashkëpunim me Komunitetin (CCA)

Promovimi i llogaridhënies së qeverisjes lokale dhe krijimi i një kohezioni më të madh social në nivel komunitetesh në komunat e Kosovës

FORMULARI PËR APLIKIM

Aplikuesi  
Përshkrimi i projektit  
Pjesa I
 
Pjesa II
 
Pjesa III
 
Pjesa IV
 
Dokumentet
 

Kujdes! Plotësoni fushat obligative.Te dhëna bazike0 / 400
0 / 100

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Në cilat nga katër rezultatet e CCA të listuara më poshtë kontribuon projekti juaj? (Përgjedh më shumë se një, nëse është e aplikueshme):*

Rezultati 1: Përfshirje më e madhe qytetare në identifikimin dhe zgjidhjen e sfidave të komunitetit lokal (me fokus të veçantë te gratë, të rinjtë dhe qytetarë tjerë të papërfaqësuar);
Rezultati 2: Përmirësim i bashkëpunimit multietnik rreth çështjeve që kanë të bëjnë me komunitetet në Kosovë;
Rezultati 3: Bashkëpunim më i mirë ndërmjet qytetarëve dhe qeverisjes komunale;
Rezultati 4: Rritje e kënaqshmërisë qytetare me performancën e komunave të tyre;
0 / 1000
0 / 1000
0 / 1000
0 / 1000

PJESA I: DIZAJNI DHE QASJA
0 / 3000
0 / 2000
0 / 5000
Aktiviteti Muaji
1 2 3 4 5 6 7 8
0 / 1000
Rezultatet specifike Indikatorët Burimi i informacionit Në cilin prej rezulateteve te CCA do të kontribuoj?
0 / 1000

PJESA II. IMPAKTI NË GRUPIN(ET) E SYNUAR(A)
0 / 1500
0 / 1000
0 / 1000

PJESA III: KAPACITETI MENAXHUES
Emri, mbiemri, pozita në organizatë: Roli në projekt: Bio e shkurtër:
0 / 1000

PJESA IV: QËNDRUSHMËRIA
0 / 1000
0 / 1000


(Dokumenti duhet të jetë i formatit: .xlsx/ .xls/, dhe deri në 10MB maksimum.)
(Mund të ngarkoni më shumë se një CV)
(Dokumenti duhet të jetë i formatit: .pdf/ .doc/ .docx/ .xlsx/ .jpeg/ .jpg)

(Dokumenti duhet të jetë i formatit: .pdf/ .doc/ .docx/ .xlsx/ .jpeg/ .jpg, dhe deri në 10MB maksimum)
(Dokumenti duhet të jetë i formatit: .pdf/ .doc/ .docx/ .xlsx/ .jpeg/ .jpg, dhe deri në 10MB maksimum)
(Dokumenti duhet të jetë i formatit: .pdf/ .doc/ .docx/ .xlsx/ .jpeg/ .jpg, dhe deri në 10MB maksimum)

Shtypni Apply për të përfunduar aplikimin.


loading