Usaid Logo
EN:
This application has closed!
The deadline for application was March 11th, 2021, at 17:00.
Please follow our website for future funding opportunities.
THANK YOU!

SHQ:
Aplikimi është mbyllur!
Afati i fundit për aplikim ka qenë 11 mars 2021, ora 17:00.
Ju lutemi ndiqni ueb faqen tonë për mundësi të ardhshme të financimit.
JU FALEMINDERIT!

SRB:
Rok za apliciranje je završen!
Zadnji rok apliciranja je bio 11. mart, 2021, u 17:00 časova.
Molimo vas pratite našu stranicu za buduće mogućnosti apliciranja.
HVALA VAM!